Пріорітети

12 Квітня 2017, 13:26
 1. Оновлення державної екологічної політики України на період до 2030 року з метою вирішення кореневих причин екологічних проблем України з урахуванням фінансової спроможності країни.
 2. Забезпечення інтеграції екологічної політики до інших документів, що містять політичні та/або програмні засади державного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку.
 3. Активізація впровадження та застосування положень Орхуської конвенції, Конвенції ЕСПО та відповідних Директив ЄС. Нормативно-правове забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації та участі у прийняті рішень.
 4. Реалізація заходів з впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів для створення та забезпечення функціонування Єдиної уніфікованої електронної системи інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони довкілля (національного Реєстру викидів і перенесення забруднювачів).
 5. Поетапне приведення законодавства України у сфері поводження з відходами до законодавства ЄС.
 6. Удосконалення системи регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом подальшої реалізації в Україні ряду основних положень Директив ЄС.
 7. Створення ефективно-керованої системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 8. Забезпечення, відповідно до актуальних цілей і завдань, визначених стратегічними документами у рамках Конвенції про біорізноманіття та відповідними директивами ЄС, збереження і сталого використання біорізноманіття та формування національної екомережі.
 9. Підвищення ефективності реалізації державної політики щодо охорони               та відтворення земель,  боротьби з їх деградацією та опустелюванням.
 10. Удосконалення державного механізму управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами з урахуванням  положень відповідних Директив ЄС.
 11. Забезпечення інтегрованого управління водними ресурсами на основі екосистемного підходу за басейновим принципом з урахуванням Водної Рамкової Директиви ЄС.
 12. Перегляд та формування національного законодавства з метою приведення державної системи моніторингу довкілля відповідно до  вимог ЄС.
 13. Забезпечення впровадження системи торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів.
 14.  Активізація дво- та багатосторонньої співпраці з країнами та міжнародними інституціями у  сфері охорони довкілля, в т.ч. в рамках імплементації директив та регламентів ЄС