Проекту розпорядження «Про затвердження плану заходів з впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення»

5 Липня 2019, 16:42
Оголошення Регуляторна діяльність Управління відходами

Проект Плану заходів з впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення розроблено на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення (далі – Концепція), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 402. 

План заходів визначає строки, заходи та відповідальних виконавців для впровадження завдань Концепції. Концепція є основою для реформування дозвільної системи в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення. 

Коротка презентація про суть та цілі Реформи за посиланням. 

Особливістю проекту Плану заходів з впровадження Концепції є наявність індикаторів для оцінки успішності реалізації кожного із запропонованих заходів. 

“Якщо Концепція визначила фундамент реформи, що має на меті зменшити промислове забруднення, то План заходів – це необхідний інструмент для послідовного втілення амбітних цілей Мінприроди зменшити рівень промзабруднення та забезпечити сталу зелену модернізацію виробництва” – зазначив Микола Кузьо, заступник міністра екології та природних ресурсів з питань євроінтеграції. 

Зауваження, коментарі та пропозиції щодо проекту Плану заходів з впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення прохання надсилати до 19 липня 2019 (включно) на адреси:

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ,  03035 Україна

krevskaolga@gmail.com, Ольга Кревська, відділ європейської інтеграції Департаменту стратегії та європейської інтеграції

sushkosb@gmail.com, Світлана Сушко, Команда підтримки реформ при Мінприроди

Пакет документів. 

Повідомлення 
Пояснювальна_ засилка
Розпорядження План заходів
План заходів
Додаток 1 до Пояснювальної записки 

є предметом розгляду Концепції та проекту плану заходів з впровадження Концепції (далі – План заходів).

Затвердження Плану заходів сприятиме реалізації Концепції, яка спрямована на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а саме Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради  від 24 листопада 2010 року про промислове забруднення (інтегроване запобігання та контроль забруднення) (далі – Директива 2010/75/ЄС).

3. Суть проекту акта 

Проект Плану заходів визначає заходи, строки та відповідальних виконавців для поетапного реформування дозвільної системи у сфері охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів: створення дієвого механізму для запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення та мінімізації його впливу на всі компоненти довкілля шляхом законодавчих, інституційних та технічних змін, а саме:

підвищення ефективності державного регулювання у сфері промислового забруднення;

зміцнення інституційної спроможності та забезпечення ефективної взаємодії органів, залучених до видачі нових документів дозвільного характеру;

удосконалення системи нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

У рамках виконання завдань та досягнення мети Концепції проектом Плану заходів передбачено строки та відповідальні центральні органи виконавчої влади для:

зміни підходів до видачі документів дозвільного характеру в сфері охорони довкілля, у тому числі через оптимізацію процедур видачі та об’єднання документів дозвільного характеру на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на спеціальне водокористування, на здійснення операцій у сфері управління відходами в один консолідований документ;

розроблення та схвалення висновків найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ) – галузевих керівництв, на основі яких встановлюватимуться гранично допустимі обсяги промислового забруднення для суб’єктів господарювання;

створення відкритої електронної інформаційної системи (бази даних та геопорталу) для інформування громадськості та міжнародної спільноти  про фактичні обсяги промислового забруднення;

удосконалення процедур участі громадськості у процесі прийняття рішень щодо видачі інтегрованих дозволів;

приведення систем моніторингу, звітності та контролю промислового забруднення у відповідність з вимогами законодавства ЄС тощо. 

4. Правові аспекти 

На сьогодні правовідносини, пов’язані з проектом акта, регулюються: Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

Конституцією України;

Водним кодексом України;

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Законом України «Про охорону атмосферного повітря»;

Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Законом України «Про адміністративні послуги»;

Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32. 

4-1. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку 

Проект акта потребує проведення цифрової експертизи Державним агентством з питань електронного урядування. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансування розроблення нормативно-правових актів, нормативних документів, методичних рекомендацій, розроблення та ведення електронних систем і баз даних, зміцнення інституційної спроможності органів виконавчої влади, що є необхідним для виконання завдань проекту Плану заходів, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, програм міжнародної технічної допомоги Україні, а також інших джерел, не заборонених законом. 

6. Прогноз впливу 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін наведено у Додатку 1 до Пояснюювальної записки; 

проект акта не вплине на розвиток регіонів; 

проект акта не вплине на ринок праці; 

проект акта сприятиме покращенню стану здоров’я населення; 

проект акта позитивно вплине на навколишнє природне середовище: зменшення обсягу використання відповідних природних ресурсів (ресурсоефективність), рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, у тому числі утвореними відходами, зниження рівня небезпеки техногенного та природного характеру тощо. 

6-1. Стратегічна екологічна оцінка 

Проект акта не потребує підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

7. Позиція заінтересованих сторін 

Проект акта не потребує проведення консультацій із суб’єктами господарювання. 

8. Громадське обговорення 

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю. 

9. Позиція заінтересованих органів 

Проект акта потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МОЗ, Міненерговугіллям, Мінрегіоном, Мінагрополітики, Мінінфраструктури,  Держводагентством,   Держекоінспекцією та Державним агентством з питань електронного урядування.

10. Правова експертиза 

Проект акта потребує проведення правової експертизи Мін’юстом. 

11. Запобігання дискримінації 

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції 

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

13. Прогноз результатів 

Ризики, що можуть виникнути в процесі реалізації Плану заходів, пов’язані з відсутністю політичної волі підтримати реформування дозвільної системи в сфері охорони навколишнього природного середовища, а також неготовністю бізнесу збільшувати обсяги фінансування природоохоронних заходів.

Оцінка результатів реалізації Плану заходів здійснюється відповідно до індикаторів для кожного заходу.

Затвердження Плану заходів дозволить запровадити системний та послідовний підхід до створення дозвільної системи в сфері промислового забруднення та реалізації завдань Концепції, що приведе до значного зменшення обсягів промислового забруднення, створення ефективних механізмів запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення. 

За темами