Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

КОНЦЕПЦІЯ створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»

КОНЦЕПЦІЯ

створення Загальнодержавної автоматизованої системи

«Відкрите довкілля»

 

Загальні питання

 

Розвиток телекомунікаційних технологій, глобальних інформаційних мереж та автоматизація технологій отримання, обробки, представлення й візуалізації даних спричинили високий рівень очікувань громадян на доступ до інформації про стан довкілля, існуючі екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності в електронному вигляді; вимогу модернізації державного управління, прозорості та відкритості діяльності органів державної влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, впровадження сучасних електронних форм взаємодії та залучення громадян до прийняття управлінських рішень.

Створення загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на основі реалізації положень правових і програмних документів, що регламентують створення ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади), впровадження механізмів електронного урядування для надання вільного доступу до інформації про стан довкілля із застосуванням телекомунікаційних технологій та глобальних інформаційних мереж, регулюють:

Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020»,

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»,

Протокол про реєстри викидів та перенесення забруднювачів, ратифікований Законом України від 03.02.2016 № 980-VІІІ;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 909 «Про затвердження Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018 роках»,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649 «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803 «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 797 «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні»,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 918 «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні».

 

Проблеми, які потребують розв’язання

 

Проблеми з наданням громадянам вільного доступу до інформації про стан довкілля, існуючі екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності в електронному вигляді та необхідність створення загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи спричинені:

нездатністю / низькою спроможністю державного управління для попередження та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру; недостатньою оперативністю системи державного кризового реагування;

невизначеністю інформаційних потреб державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, які мали би стати стратегічною основою формування програм моніторингу довкілля як основи генерування екологічних даних та інформації;

відсутністю сформованої єдиної цифрової геоінформаційної інфраструктури органів державної влади та органів місцевого самоврядування для виконання їх повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів через низький рівень модернізації державного управління на основі впровадження механізмів електронного урядування та новітніх систем комунікацій;

недостатньо чітким розподілом повноважень, низьким рівнем координації дій та інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у збиранні, накопиченні та обміні інформацією/даними про стан довкілля, внаслідок чого існують автономні та неуніфіковані за структурою реєстри/бази даних, наявне дублювання функцій, нераціональне використання коштів державного бюджету на збирання та накопичення однотипної інформації про стан довкілля;

наявністю значної кількості несистематизованої та непереведеної у цифровий формат інформації про стан довкілля на паперових носіях;

необхідністю приведення у відповідність нормативно-правових актів з питань надання, збирання, звітності, експертного аналізу, накопичення, обміну та розпоряджання інформацією про стан довкілля відповідно до європейських вимог;

відсутністю належних інформаційних взаємозв’язків між дозвільними, контролюючими, звітними, моніторинговими та іншими інформаційними ресурсами через традиційно існуюче секторальне державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

необхідністю впровадження ефективних превентивних механізмів запобігання та протидії корупції, зменшення впливу корупціогенних ризиків і посилення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

відсутністю комплексного підходу та механізмів автоматизованої інтегральної оцінки даних про суб’єкт господарювання, який використовує природні ресурси та спричиняє вплив на довкілля;

впровадженням міжнародних зобов’язань України, передбачених Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі - Орхуська конвенція) та Протоколом про реєстри викидів та перенесення забруднювачів (далі – Протокол РВПЗ).

 

Мета і строки реалізації Концепції

 

Метою Концепції є створення загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів – Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» (далі – ЗАС «Відкрите довкілля») – для надання громадянам вільного доступу до інформації про стан довкілля та екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності; модернізації державного управління та цифровізації процесу надання адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища у рамках комплексного впровадження механізмів електронного урядування та інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Реалізацію Концепції передбачено здійснити впродовж 2018-2020 років.

 

Напрямки реалізації Концепції

 

Напрямками реалізації Концепції є:

удосконалення нормативно-правового, інституційного та організаційного забезпечення створення ЗАС «Відкрите довкілля» та її структурних компонентів;

створення структурних компонентів ЗАС «Відкрите довкілля» у процесі модернізації державного управління та цифровізації процесу надання адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища, комплексного впровадження механізмів електронного урядування;

дослідна експлуатація та тестування структурних компонентів автоматизованої системи «Відкрите довкілля» з метою її впровадження в експлуатацію в цілому.

 

Шляхи і способи розв’язання проблем

 

Удосконалення нормативно-правового, інституційного та організаційного забезпечення створення ЗАС «Відкрите довкілля» та її структурних компонентів передбачено здійснити шляхом:

1) ефективного розподілу повноважень і встановлення дієвого механізму координації центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції з питань створення, наповнення та забезпечення функціонування ЗАС «Відкрите довкілля»;

2) нормативно-правового урегулювання:

процедури звітності суб’єктів господарювання, які використовують природні ресурси та спричиняють вплив на довкілля,

конфіденційності даних відповідно до положень Протоколу РВПЗ,

забезпечення захисту надавачам інформації/даних про стан довкілля відповідно до європейських вимог, положень Протоколу РВПЗ і додатків до нього;

управління інформацією/даними ЗАС «Відкрите довкілля», їх поширення та розпоряджання ними з урахуванням права інтелектуальної власності;

відповідальності за надання неправдивої звітності/інформації/даних або ж ненадання інформації про стан довкілля до ЗАС «Відкрите довкілля»;

запобігання екологічному тероризму, зокрема інформаційному, шантажу, іншим протиправним діям, що можуть бути вчинені на основі використання інформації/даних про стан довкілля ЗАС «Відкрите довкілля», та запровадження відповідальності за такі дії;

3) формування прогнозу щодо суттєвих стратегічних наслідків від впровадження та функціонування ЗАС «Відкрите довкілля» (соціальних, екологічних, фінансово-економічних, політичних, міжнародних, транскордонних, правових тощо);

4) затвердження програми інформаційної політики та стратегічних комунікацій з питань ЗАС «Відкрите довкілля»;

реалізації політики інформування та забезпечення участі громадськості та експертів на всіх етапах створення ЗАС «Відкрите довкілля», підготовки проектів рішень щодо наповнення та забезпечення її функціонування, здійснення контролю за реалізацією Концепції;

залучення заінтересованих сторін до консультацій; зворотного зв’язку та надання можливості громадянам і громадським організаціям оприлюднити достовірні дані про стан довкілля;

5) дотримання основних вимог антикорупційного законодавства, принципів і заходів політики попередження корупції шляхом забезпечення прозорості та доступності всіх процедур та процесів, пов’язаних із розробкою та забезпечення функціонування ЗАС «Відкрите довкілля», оприлюдненням даних/інформації про стан довкілля, існуючі екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності.

Синхронно з покроковим удосконаленням нормативно-правового, інституційного та організаційного забезпечення передбачено створення структурних компонентів ЗАС «Відкрите довкілля»:

системи управлінської діяльності та документообігу, яка включатиме, зокрема, центр обробки документів з питань надання адміністративних послуг Мінприроди;

Гео-порталу екологічних даних (з геоінформаційно/координатною прив’язкою даних на картографічному сервісі), який включатиме підсистему моніторингу стану довкілля та реєстр викидів та перенесення забруднювачів (далі – РВПЗ), мета-дані інших держателів інформаційних ресурсів, аналітичні матеріали про стан довкілля; статистичну інформацію, інформаційні матеріали громадських організацій екологічного спрямування (за згодою);

Порталу адміністративних послуг та державних екологічних реєстрів з електронними сервісами приймання документів для отримання адміністративної послуги, надання суб’єктам звернення пакетів вихідних документів, консультування з питань адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; доступу до публічної частини екологічних реєстрів;

аналітичної підсистеми економічного й фінансового моделювання природоохоронної діяльності, прогнозування та підтримки прийняття управлінських рішень, звітності, планування, фінансування; здійснення стратегічної екологічної оцінки, розрахунків природоохоронного ефекту, можливої еколого-соціально-економічної вигоди, оцінки завданих чи потенційних екологічних та соціально-економічних збитків;

шини обміну інформацією для забезпечення інтероперабельності (взаємосумісності) з державними/європейськими/транскордонними реєстрами/кадастрами/інформаційними ресурсами/системами, зокрема з питань моніторингу стану довкілля, РВПЗ.

Для забезпечення роботи структурних компонентів ЗАС «Відкрите довкілля» буде використано:

спеціалізовані реєстри первинної геопросторової інформації про стан довкілля та звітність суб’єктів господарювання, які використовують природні ресурси та спричиняють вплив на довкілля (реєстри викидів та перенесення забруднювачів, оцінки впливу на довкілля (ОВД), реєстри та кадастри викидів парникових газів із системами торгівлі квотами, моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, реєстри природоохоронних програм і проектів, у тому числі, з мінімізації наслідків діяльності сектору безпеки і оборони України, а також транскордонних/міжнародних програм і проектів);

кадастри природних ресурсів;

дані безперервного комплексного моніторингу стану довкілля;

інформацію/дані органів державного нагляду (контролю);

координатно-геоінформаційні моделі (карти на різних носіях інформації, аерокосмічні знімки), базові набори геопросторових даних;

бази даних і бази метаданих інших держателів даних про стан довкілля;

інші національні та міжнародні інформаційні ресурси (нормативно-правових актів, довідкової, статистичної інформації, інформації/даних громадських організацій екологічного спрямування).

Реалізація Концепції також включатиме:

розширення програмно-апаратних, комунікаційних та організаційно-штатних спроможностей у процесі створення та впровадження ЗАС «Відкрите довкілля»;

удосконалення систем електронної взаємодії та обміну інформацією про стан довкілля між органами виконавчої влади; електронної взаємодії державних екологічних ресурсів і реєстрів, електронної ідентифікації;

впровадження стандартів управління інформаційної системи; забезпечення стандартизації інтеграційних процесів та аналітичних параметрів між її учасниками;

формування централізованої архітектури та систем обробки й маршрутизації інформації від постачальника до користувачів; взаємосумісності структурних компонентів;

впровадження комплексної системи захисту/кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів/реєстрів/інформації/даних;

створення спеціальних захищених мереж передачі даних і захищених центрів обробки даних;

консолідованого та захищеного зберігання/архівації інформації про стан довкілля у центральному сховищі даних;

створення системи охорони, обробки й використання інформації з обмеженим доступом;

забезпечення інтероперабельності (здатності до взаємодії) ЗАС «Відкрите довкілля» з іншими інформаційними системами та мережами, що складають державні інформаційні ресурси національного та глобального (в т.ч. європейського) рівнів;

закупівлю/розроблення та впровадження новітніх програмних інструментів аналізу інформації, моделювання, прогнозування та управління екологічними ризиками; здійснення стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, автоматизованого безперервного комплексного моніторингу стану довкілля; перевірки екологічної, економічної та соціальної ефективності прийняття управлінських рішень;

реалізацію транскордонних проектів з питань створення та електронної взаємодії екологічних інформаційних ресурсів;

технічну підтримку та оновлення програмного забезпечення;

удосконалення технічних і технологічних характеристик, функціональних спроможностей структурних компонентів ЗАС «Відкрите довкілля».

Перед впровадженням в експлуатацію ЗАС «Відкрите довкілля» передбачається здійснити дослідну експлуатацію її структурних компонентів для відповідного тестування та удосконалення технічних параметрів і функціональних характеристик, максимальної її адаптації до потреб фахівців та спеціалістів Мінприроди.

 

Очікувані результати

 

Реалізація Концепції дасть змогу:

створити ЗАС «Відкрите довкілля», інтегровану в мережу розподілених ситуаційних центрів для забезпечення ефективного державного кризового реагування з метою посилення національної безпеки України;

модернізувати роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом уніфікації та стандартизації державних управлінських і ділових процесів;

досягти якісно нового рівня державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на принципах результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності, довіри та підзвітності;

надати громадянам вільний доступ до інформації про стан довкілля в електронному вигляді;

підвищити ефективність діяльності органів державної влади та оперативність прийняття рішень з питань екологічної безпеки та управління екологічними ризиками/загрозами на території України та у транскордонному контексті;

стимулювати зменшення забруднення навколишнього природного середовища шляхом впровадження стимулів та екологічних механізмів господарювання, удосконалення системи екологічного оподаткування,

раціоналізувати використання природних ресурсів шляхом розвитку та посилення ефективності економічних механізмів регулювання природокористування;

забезпечити виконання пріоритетів Національної програми інформатизації та стратегії розвитку цифрової економіки та суспільства України, впровадити механізми електронного урядування та електронної демократії у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

оприлюднити державні реєстри відкритих даних у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; забезпечити їх інтеграцію у національну систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів;

модернізувати процедуру та підвищити якість надання державних адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища шляхом трансформації у цифровий формат (цифровізації);

впровадити механізми превентивного запобігання корупції та мінімізувати корупційні ризики під час виконання владних повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

реалізувати проекти з мережевої та інформаційної безпеки, захисту даних, кібербезпеки та кіберзахисту;

забезпечити системне наукове, методологічне та освітянське супроводження всіх етапів створення та функціонування ЗАС «Відкрите довкілля»;

сприяти розвитку загальнодоступних соціальних, громадських, медійних та комерційних проектів на базі відкритих даних у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

забезпечити дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у тому числі, Орхуської конвенції та Протоколу РВПЗ;

підвищити освітній і професійний рівень управлінських кадрів з питань електронного урядування; поглибити цифрові компетенції державних службовців, їх готовність до використання цифрових можливостей у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

створити умови та платформу для прозорого діалогу влади з громадськістю; підвищити цифрову компетентність, рівень участі, ініціативності та залучення громадян, інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до процесу прийняття управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

забезпечити необхідну мобільність і конкурентоспроможність громадян та суб’єктів господарювання в сучасних економічних умовах внаслідок функціонування ЗАС «Відкрите довкілля»;

мобілізувати додаткові ресурси для створення та забезпечення функціонування ЗАС «Відкрите довкілля» у рамках державно-приватного партнерства, зокрема за рахунок внутрішніх і зовнішніх інвестицій;

покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат і конкурентоспроможність сфери охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів шляхом впровадження та забезпечення функціонування ЗАС «Відкрите довкілля»;

покращити імідж та підвищити роль України у міжнародних переговорах з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, Орхуської конвенції, Протоколу РВПЗ, цифрової економіки та суспільства, електронного урядування та електронної демократії.

 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів

 

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Для реалізації Концепції можуть також залучатися кошти міжнародної технічної допомоги, внески заінтересованих міжнародних організацій, а також кошти з інших джерел.

 

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»

Про схвалення Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»

Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
3
Запропоновано редакцій / пропозицій:
1
Підтримка проекту: Так: 3   Ні: 0

Обговорення з 1 Березня 2018р. по 1 Квітня 2018р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів