А-1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Короткий опис:

Даний показник надає уявлення про ступінь наявного та очікуваного антропогенного тиску викидів забруднюючих речовин на навколишнє середовище, дозволяє визначити ступінь досягнення цільових значень. Оцінювання впливу на навколишнє природне середовище окремих секторів економіки, стаціонарних та пересувних джерел викидів.

Показник включає дані щодо викидів окремих забруднюючих речовин:  діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx), аміаку (NH3), твердих часток (ТЧ10, ТЧ2,5 та\або загального вмісту зважених часток (ЗЗЧ)), оксиду вуглецю (СО),  неметанових летких органічних сполук (НМЛОС), стійких органічних сполук (СОЗ, у тому числі поліхлорбіфеніли (ПХБ), діоксини/фурани та поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ)), важких металів (кадмію, свинцю і ртуті).

В структурі РС-Т-С-В-Р показник «Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря» (Т) має безпосередній зв’язок з показником «Якість атмосферного повітря в міських населених пунктах» (С).

Одиниці вимірювання:

Вимірюється в тис. т, т, або кг відповідної забруднюючої речовини за рік. Для міждержавних зіставлень показник виражається величиною викидів на км2 території країни, на одну особу населення або на одиницю валового внутрішнього продукту (ВВП).

Методологія:

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від  13.12.2001 № 1655 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря” у відповідності з Інструкцію про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря”, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
від 10.05.2002 № 177, виробництво та розробку показників викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря в Україні здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики:

для стаціонарних джерел – шляхом збору звітності від суб’єктів господарської діяльності за формою № 2-тп (повітря)-річна державного статистичного спостереження “Охорона атмосферного повітря”;

для пересувних джерел ­– шляхом проведення розрахунків на підставі статистичних даних (про обсяги споживання палива і  сировини) та адміністративних даних (про кількість транспортних засобів у приватній власності населення) згідно з методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.11.2008 № 452.

Коротка інтерпретація: 

Викиди основних забруднюючих речовин в атмосферне повітря (1000 т / рік)