Найбільш запитувана інформація

Про обов’язковість проведення державної екологічної експертизи об’єктів та видів діяльності

Об’єкти державної екологічної експертизи визначені у статті 14 Закону України «Про екологічну експертизу».

Відповідно до вимог частини 3 статті 13 Закону України «Про екологічну експертизу», обов’язковій державній екологічній експертизі підлягають види діяльності та об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 (зі змінами).

Для об’єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку розробляється розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”, а «Заява про наміри» додатково погоджується з місцевими органами самоврядування, природоохоронними та санітарними органами.

Яким чином здійснюється подовження дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відповідно до статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі-Закон) суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі відповідного документу, наданого дозвільним органом.

У статті 4-1 Закону зазначається, що право на здійснення господарської діяльності може бути надано шляхом видачі або переоформлення відповідного дозволу, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до вимог Закону, подовження терміну дії дозволу на викиди є процедурою, що не передбачена базовим законодавчим актом, який регулює питання видачі дозволів на провадження господарської діяльності суб’єктам господарювання.

На підставі вищевикладеного, для отримання дозволу необхідно керуватись постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи”.

Згідно з пунктом 1.4 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, яка затверджена наказом Міндовкілля України від 09.03.2006 за №108 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 29.04.2006 №341/12215, термін дії Документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, становить десять років.

Як отримати дозвіл на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України

Відповідно до ст. 19 Закону України “Про Червону книгу України” спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень.

Спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України з метою отримання прибутку забороняється.

Порядок та умови отримання дозволу на добування (зростання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 01.02.1993 № 3 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і росли, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке добування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.1993 за № 4.

Який порядок отримання дозволу/сертифікату на ввезення в Україну чи вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного світу, що є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають

Порядок та умови отримання дозволу/сертифікату на ввезення в Україну чи вивезення за її межі об’єктів CITES затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 953 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення».

Який порядок отримання дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу

Порядок та умови отримання дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26.05.1999 № 115 «Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.09.1999 за № 608/3901.

Чим підтверджується законність набуття у власність первоцвітів (об’єктів Червоної книги України), вирощених на приватних ділянках

Необхідно мати документ, що засвідчує законність вилучення з природного середовища посадкового матеріалу (дозвіл Міндовкілля ).

Які законні підстави на вилучення з природного середовища об’єктів Червоної книги України

Дозвіл Міндовкілля (стаття 19 Закону України «Про Червону книгу Україну»).