Департамент екологічної оцінки

Основні Функції:

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
 • розробляє проєкти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
 • здійснює нормативно-правове регулювання у сфері оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки;
 • бере участь у погодженні проєктів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень висновки і пропозиції до проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • готує та бере участь у підготовці у межах повноважень зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
 • визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • забезпечує здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;
 • інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту, сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному вихованню населення;
 • вивчає стан справ у визначених сферах в межах компетенції;
 • планує ресурси та заходи, необхідні для реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • проводить моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє на основі такого оцінювання пропозиції щодо її продовження, коригування чи припинення;
 • координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • здійснює розгляд звернень і запитів громадян, народних депутатів України, підприємств, установ, організацій з питань, пов’язаних із діяльністю Департаменту;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, укладає міжнародні договори України, забезпечує міжнародне співробітництво, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;
 • бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації природоохоронного законодавства України, що відноситься до компетенції Департаменту, до законодавства Європейського Союзу;
 • організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначеній сфері;
 • забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки з питань:
 • здійснення оцінки впливу на довкілля;
 • установлення критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля;
 • затвердження положення про експертну комісію з оцінки впливу на довкілля, кваліфікаційних вимог до експертів та ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля;
 • ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля;
 • передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля;
 • прийняття рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля;
 • здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • здійснення стратегічної екологічної оцінки.
 • здійснює відповідно до законодавства оцінку впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку;
 • приймає рішення про здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля;
 • здійснює оцінку транскордонного впливу на довкілля;
 • організовує, координує та контролює здійснення оцінки впливу на довкілля, у тому числі оцінки транскордонного впливу на довкілля;
 • здійснює нормативно – методичне забезпечення та стандартизацію підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • веде Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля та реєстр експертів, з числа яких можуть призначатися члени експертної комісії з оцінки впливу на довкілля;
 • готує за результатами розгляду документів, поданих суб’єктом господарювання, проєкти висновків з оцінки впливу на довкілля та/або рішень про відмову у видачі документа дозвільного характеру, які підписуються директором Департаменту;
 • забезпечує проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності відповідно до Порядку проведення громадських слухань у процесі здійснення оцінки впливу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989;
 • розробляє в межах компетенції документи державного планування;
 • реалізовує документи державного планування та стратегічні,  програмно – планові документи у сфері, що належать до компетенції Департаменту;
 • забезпечує затвердження в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-методичні документи та здійснює методичне керівництво і методологічно-консультативне забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки;
 • встановлює порядок планування і контролю за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки;
 • бере участь у щорічній підготовці Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища з питань, що належать до його компетенції;
 • забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • бере участь у межах своєї компетенції у розробленні стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечення їх реалізації;
 • забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • бере участь у межах компетенції у формуванні національної системи науково-технічної інформації;
 • сприяє залученню інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, оцінки впливу на довкілля, зокрема оцінки транскордонного впливу на довкілля;
 • здійснює взаємодію з підрозділами заінтересованих центральних органів виконавчої влади при розробленні нормативно-правових актів у межах компетенції Департаменту;
 • бере участь у організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • організовує ведення діловодства відповідно до встановлених правил;
 • подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду з питань, що належать до компетенції Департаменту, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж;
 • передає в межах компетенції відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення;
 • виступає замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до компетенції Департаменту; – здійснює інші повноваження, що випливають із покладених на нього завдань відповідно до законодавства.