Департамент економіки, фінансів та обліку

Основні Функції:

 • здійснює формування бюджетних запитів на наступний рік, на підставі запитів та розрахунків відповідальних за виконання бюджетних програм (напрямів) та установ і організацій;
 • подає до Мінфіну бюджетний запит Міндовкілля в розрізі бюджетних програм на відповідний період;
 • доводить до розпорядників нижчого рівня/одержувачів бюджетних коштів граничні обсяги видатків державного бюджету на відповідний рік;
 • складає та подає до Державної казначейської служби України розподіл показників зведених кошторисів, планів асигнувань, показників спеціального фонду, планів спеціального фонду державного бюджету у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, включених до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на підставі витягу з розпису Державного бюджету України, затвердженого Мінфіном;
 • здійснює формування та, у разі необхідності, забезпечує внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;
 • за поданням відповідальних за виконання бюджетних програм (напрямів) здійснює формування паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;
 • готує до затвердження документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету розпорядниками нижчого рівня/одержувачами бюджетних коштів (відповідальними за виконання бюджетних програм (напрямів) та у разі необхідності, вносить зміни до них в установленому порядку;
 • за поданням відповідальних за виконання бюджетних програм (напрямів) забезпечує подання на затвердження до Мінфіну проєктів довідок про зміни річного та помісячного розпису державного бюджету;
 • готує проєкти наказів про затвердження паспортів бюджетних програм;
 • забезпечує розгляд та прийняття в установленому порядку рішення про схвалення, реалізацію і фінансування або про відмову у схваленні, реалізації і фінансуванні проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проєктів, і затверджує плани заходів щодо реалізації проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій;
 • здійснює попередній відбір проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацію таких проєктів відповідно до законодавства;
 • організовує проведення засідань міжвідомчої робочої групи з розгляду проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проєктів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі – Міжвідомча робоча група);
 • веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 • складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
 • організовує приймання квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності та забезпечує її консолідацію;
 • своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;
 • забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
 • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 • інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
 • погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
 • дотриманням державної гарантії відносно мінімального рівня заробітної плати, тарифних ставок і посадових окладів працівників, передбачених чинними умовами оплати праці;
 • веденням обліку чисельності (граничної, фактичної, облікової, середньооблікової та середньооблікової в еквіваленті повної зайнятості); розрахункової та фактичної середньомісячної заробітної плати по апарату Міндовкілля, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра  захисту довкілля та природних ресурсів України; розгляд проектів штатних розписів та, за необхідністю, проектів змін до штатних розписів установ і організацій відповідно до затверджених планових обсягів (лімітів) асигнувань бюджету на їх утримання і установленої штатної чисельності працівників, та подання їх на затвердження в установленому порядку Державному секретарю.