Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття

Основні Функції:

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і забезпечує внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
 • розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів у межах компетенції Департаменту, здійснює контроль за виконанням прийнятих актів;
 • здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • бере участь у погодженні проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, проекти висновків, зауважень і пропозицій до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
 • готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
 • визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • забезпечує здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;
 • інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту, сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному вихованню населення;
 • вивчає стан справ у визначених сферах;
 • планує ресурси та заходи, необхідні для реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • проводить моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє на основі такого оцінювання пропозиції щодо її продовження, коригування чи припинення;
 • бере участь у координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, дотримання і організацію виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, укладає міжнародні договори України, забезпечує здійснення міжнародного співробітництва, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;
 • бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
 • організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначених сферах;
 • забезпечує встановлення порядку планування і контролю за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у визначеній сфері та впровадженням їх результатів;
 • бере участь у підготовці щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні;
 • бере участь у створенні мережі дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами з метою проведення на них необхідних спостережень, вимірювань та обстежень екологічного стану земель, зміни показників корисних властивостей ґрунтів під впливом господарської та інших видів діяльності для проведення моніторингу земель на національному рівні;
 • аналізує, узагальнює інформацію про опустелювання та деградацію земель, готує відповідні звіти;
 • погоджує проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон);
 • надає в межах повноважень, передбачених законом, до складу документації із землеустрою інформацію про обмеження у використанні земель, додержання режиму охорони та використання відповідної території та вимоги природоохоронного законодавства;
 • забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • розробляє в межах компетенції Департаменту стратегічні, програмно-планові документи та забезпечує їх реалізацію;
 • забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища у межах компетенції Департаменту;
 • забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • бере участь у формуванні національної системи науково-технічної інформації;
 • сприяє залученню інвестицій відповідно до компетенції Департаменту;
 • подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду з питань, що належать до компетенції Департаменту, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж.
 • забезпечує передання відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріалів про виявлені правопорушення в межах компетенції Департаменту;
 • виступає замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • забезпечує виконання функцій Адміністративного органу України з питань виконання вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 • забезпечує у межах компетенції здійснення управління установами природно-заповідного фонду, які належать до сфери управління Міндовкілля:

– бере участь у діяльності конкурсної комісії з відбору керівників цих установ;

– надає пропозиції заступнику Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень щодо кандидатур виконуючих обов’язки керівників установ, погодження кандидатур заступників директорів і головних природознавців;

– опрацьовує пропозиції установ природно-заповідного фонду щодо їх структури;

– координує діяльність з питань охорони та використання природних комплексів, розташованих у межах їх територій;

– координує природоохоронну, наукову, рекреаційну, еколого-освітню та міжнародну діяльність установ;

– розглядає та затверджує плани природоохоронних заходів та погоджує звіти про їх виконання;

– організовує розроблення проектів організації території для природних та біосферних заповідників, національних природних парків та ботанічних садів,  утримання та реконструкції – для парків-пам’яток садово-паркового мистецтва;

 • бере участь у розробленні проектів Програми діяльності Кабінету Міністрів України та, в межах компетенції, Державного бюджету України, в тому числі щодо формування та виконання відповідних розділів бюджетних програм;
 • забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біологічного і ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки, охорони та раціонального використання земель з питань:
 • забезпечення збереження ландшафтного різноманіття, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування національної екологічної мережі;

– спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

– ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

– діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду;

– наукової, рекреаційної, еколого-освітньої діяльності природних та біосферних заповідників та національних природних парків;

– економічного обґрунтування розвитку природно-заповідного фонду, а також економічної оцінки природних комплексів і об’єктів, які входять до його складу;

– визначення належності територій до пралісових пам’яток природи;

– охорони, використання та відтворення тваринного і рослинного світу;

– ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, ведення державного кадастру тваринного світу;

– ведення державного обліку чисельності об’єктів тваринного світу та обліку обсягів їх добування;

– встановлення екологічних нормативів, лімітів, норм використання об’єктів тваринного світу;

– спеціального використання об’єктів тваринного світу;

– реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги;

– реалізації об’єктів тваринного світу, конфіскованих або безоплатно вилучених внаслідок порушення вимог законодавства в частині ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин та інших об’єктів тваринного світу;

– встановлення правил добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи у стані неволі;

– встановлення правил добування рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях;

– регулювання заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин у разі виникнення або загрози виникнення епізоотій та в разі виникнення небезпечних ситуацій;

– використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;

– створення регіональних центрів порятунку та реабілітації диких тварин, а також розміщення в них диких тварин і їх утримання;

– випалювання сухої рослинності або її залишків;

– встановлення лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення;

– використання природних рослинних ресурсів з науково-дослідною метою;

– затвердження переліків дикорослих видів рослин, поширення і чисельність яких підлягають регулюванню, а також порядку здійснення відповідних заходів щодо регулювання їх поширення і чисельності;

– збирання технічної, лікарської, пряно-ароматичної, харчової сировини з дикорослих рослин;

– загального використання і відтворення природних рослинних ресурсів;

– інтродукції та акліматизації рослин;

– ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного світу, крім генетично модифікованих організмів;

– затвердження нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів;

– визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги України, затвердження переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України;

– ведення Червоної та Зеленої книг України;

– створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та ведення державного обліку зоологічних і ботанічних колекцій, торгівлі ними, а також ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі;

– затвердження переліків видів тварин, рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України, видів тварин, рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України;

– ведення державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

– спеціального використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України;

– компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) та методики її розрахунку;

– проведення оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище;

– встановлення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифікованих сортів рослин;

– визначення і занесення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні, та встановлення порядку їх охорони, використання і відтворення;

– затвердження типових конструкцій засобів перевезення диких тварин;

– визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів, природних лісів;

– забезпечення збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування національної екологічної мережі;

 • забезпечує підготовку видачі, відмови у видачі, анулювання, здійснення переоформлення документів дозвільного характеру на:

– спеціальне використання об’єктів тваринного світу;

– спеціальне використання природних рослинних ресурсів;

– переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також здійснення заходів щодо схрещування диких тварин;

– утримання диких тварин у неволі;

– імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, крім осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

– спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів, які занесені до Червоної книги України;

– право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України;

– проведення державних апробацій (випробувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі;

– вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі;

– транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів;

 • реалізує державну політику у сфері захисту диких, домашніх, безпритульних тварин від жорстокого поводження та координує інші органи виконавчої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, а також сприяє роботі громадських організацій з контролю у цій сфері; отримує інформацію щодо видів диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядку проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності;
 • організовує ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, державного обліку і кадастрів рослинного та тваринного світу;
 • забезпечує відповідно до компетенції відображення в Інтернеті геопросторових даних та метаданих, а також безперешкодний доступ користувачів до Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі забезпечує:

– замовлення, створення, використання, оновлення, оприлюднення та виконання інших дій з геопросторовими даними та метаданими для територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, територій Смарагдової мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення, біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

– актуальність, достовірність, обґрунтованість, повноту, точність, відкритість, інтероперабельність геопросторових даних та метаданих щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, територій Смарагдової мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення, біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

– доступ до своїх геопросторових даних та метаданих, інформаційну взаємодію з іншими держателями даних, у тому числі за допомогою сервісів геопорталів щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, територій Смарагдової мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення, біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

 • здійснює підготовку пропозицій щодо:

– розгляду клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, зміну меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

– затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

– затвердження положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також положень про території та об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність;

– затвердження проектів організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів загальнодержавного значення, проектів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;

– затвердження технічних завдань на розроблення проектів організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, що належать до сфери управління Міндовкілля, та погодження технічних завдань на розроблення проектів організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, що належать до сфери управління інших установ та організацій;

– погодження проектів організації територій дендрологічних, зоологічних парків та ботанічних садів загальнодержавного значення, проектів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, що не належать до сфери управління Міндовкілля;

– затвердження положень про екологічні фонди природних, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологічних парків;

– затвердження складу, завдань та порядку діяльності наукових і науково-технічних рад природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів загальнодержавного значення, які належать до сфери управління Міндовкілля;

– погодження призначення керівників спеціальних адміністрацій природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків;

– здійснення процедури попередньої обґрунтованої згоди щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття;

 • бере участь у формуванні науково-технічної політики та координує її реалізацію у сфері організації охорони та використання природно-заповідного фонду, зокрема узагальнення результатів наукових досліджень на територіях природних та біосферних заповідників, національних природних парків; затвердження порядку підготовки та програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків; затвердження програм і планів науково-дослідних робіт на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду; розроблення наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів; бере участь у роботі науково-технічних рад установ природно-заповідного фонду;
 • здійснює:

– організацію управління охороною і використанням територій та об’єктів природно-заповідного фонду, службою державної охорони природно-заповідного фонду;

– підготовку і подання пропозицій щодо створення, оголошення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також зміни меж, категорії та скасування статусу існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

 • забезпечує розроблення проектів створення, оголошення, зміни меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; проектів резервування цінних для заповідання природних територій та об’єктів; розглядає та схвалює клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об’єктів загальнодержавного значення; погоджує зміну меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду; забезпечує організацію створення природоохоронних територій міжнародного значення;
 • надає пропозиції щодо:

– погодження встановлення плати за відвідування територій та об’єктів природно-заповідного фонду установам природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та установам природно-заповідного фонду, утвореним у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення;

– запровадження ліцензування експорту та імпорту товарів у разі необхідності забезпечення захисту життя, здоров’я тварин або рослин;

– заборони імпорту або транзиту будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди тваринному світу та рослинам або призвести до заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, якщо стосовно транзитних товарів не вжито необхідних заходів для запобігання такій шкоді, експорту природних ресурсів, які вичерпуються, якщо обмеження також застосовуються до внутрішнього споживання або виробництва;

 • бере участь у забезпеченні збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України в частині, що відносяться до компетенції Департаменту;
 • бере участь у роботі Національної комісії з питань Червоної книги України;
 • забезпечує:

– ведення Червоної та Зеленої книги України;

– здійснення управління формуванням, збереженням і використанням національної екологічної мережі;

– ведення обліку документів дозвільного характеру, підготовка яких відноситься до повноважень Департаменту;

– у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

 • організовує встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • здійснює державну реєстрацію засобів захисту рослин, отриманих з використанням генетично модифікованих організмів;
 • готує та надає інформацію для розміщення на офіційному вебсайті Міндовкілля;
 • забезпечує в межах компетенції подання на державну реєстрацію наказів Міндовкілля в установленому порядку;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.