Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування

Основні Функції:

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, зокрема актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • розробляє проєкти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, здійснює контроль за виконанням прийнятих актів;
 • бере участь у:

– погодженні проєктів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, проєкти висновків, зауваження і пропозиції до проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

– підготовці у межах повноважень, передбачених законом, зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

– визначенні пріоритетних напрямів розвитку з питань, що належать до компетенції Департаменту, зокрема у сферах лісового господарства, мисливського господарства, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, розвитку водного господарства, управління і контролю за використанням  і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами;

– здійсненні соціального діалогу на галузевому рівні;

– проведенні моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробленні на основі такого оцінювання пропозицій щодо її продовження, коригування чи припинення;

– координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту;

– забезпеченні, у межах повноважень, передбачених законом, дотримання і організацію виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, зокрема координує діяльність щодо виконання вимог Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер, Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай, бере участь у впровадженні Конвенції про охорону біологічного різноманіття;

– укладанні міжнародних договорів України, здійсненні міжнародного співробітництва, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;

– здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

– організації роботи із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у сфері лісового господарства, мисливського господарства, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, розвитку водного господарства, управління і контролю за використанням і охороною вод (поверхневих, морських) та відтворенням водних ресурсів, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами;

– плануванні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них;

– формуванні національної системи науково-технічної інформації;

 • вивчає стан справ у сфері лісового господарства, мисливського господарства, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, розвитку водного господарства, управління і контролю за використанням і охороною вод (поверхневих, морських) та відтворенням водних ресурсів, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами;
 • здійснює технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів (лісових та водних);
 • забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме організовує розроблення проєктів нормативно-правових актів в межах повноважень, передбачених законом, у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи з питань:

– управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення;

– відрахування коштів до Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та визначення порядку їх використання;

 • забезпечує у межах компетенції підготовку відомчих норм і правил з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ;
 • погоджує рішення обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій про надання лісів у постійне користування;
 • здійснює погодження рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів під час здійснення побічних лісових користувань та лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів;
 • здійснює погодження рішення про:

– вирубування дерев і чагарників;

– переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства;

– встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів;

 • затверджує нормативи спеціального використання природних рослинних ресурсів та розрахункові лісосіки заготівлі деревини, погоджує матеріали лісовпорядкування;
 • здійснює погодження поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;
 • забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме організовує розроблення проєктів нормативно-правових актів в межах повноважень, передбачених законом, у сфері лісового господарства, охорони, захисту, використання та відтворення лісів з питань:

– розроблення та організації виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

– визначення пріоритетних напрямів та стратегії розвитку у сфері лісових відносин;

– умов ведення лісового господарства, якісних та кількісних показників оцінки діяльності в цій сфері;

– ведення лісовпорядкування;

– організації та проведення лісової сертифікації;

– визначення протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів, вимог щодо складення планів цих заходів;

– ведення Державного лісового кадастру та обліку лісів;

– видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;

– проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також здійснення контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених;

– затвердження розрахункових лісосік;

 • визначає пріоритетні напрями та стратегії розвитку у сфері лісових відносин, розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів та бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 • визначає зону авіаційної охорони і захисту лісів;
 • у сфері мисливського господарства:

– здійснює державне регулювання у галузі мисливського господарства та полювання;

– організовує роботи з охорони, використання і відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь;

– розробляє та приймає в межах своїх повноважень нормативно-правові акти з питань ведення мисливського господарства та полювання, мисливського собаківництва, використання ловчих звірів і птахів;

– встановлює відповідно до законодавства обмеження щодо використання державного мисливського фонду;

– розробляє проєкти лімітів та норми використання мисливських тварин, встановлює строки здійснення полювання;

– визначає вартість ліцензій на добування мисливських тварин;

– подає документи з питань надання у користування мисливських угідь;

– готує проєкти планів переселення мисливських тварин, організовує роботу з їх штучного відтворення;

– затверджує правила державного обліку мисливських тварин і обсяги їх добування;

– встановлює порядок видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів, затверджує нормативну документацію з мисливського собаківництва (інструкції, положення, правила випробувань);

– встановлює порядок видачі посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання, розробляє та затверджує відповідні навчальні програми з питань мисливського господарства та полювання;

– організовує роботу з упорядкування мисливських угідь, визначає їх пропускну спроможність;

– встановлює розмір плати за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

– встановлює форму договору про умови ведення мисливського господарства;

– встановлює строки натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагань мисливських собак;

– встановлює норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду;

– регулює добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування, а також збирання пташиних яєць;

– встановлює порядок реєстрації мисливських трофеїв, форму та порядок видачі трофейних листів;

– затверджує положення про громадських мисливських інспекторів;

– затверджує такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання;

 • забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме організовує розроблення проєктів нормативно-правових актів в межах повноважень, передбачених законом, у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, морських), раціонального використання водних ресурсів з питань:

– розроблення державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

– затвердження правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод, раціонального використання водних ресурсів, аналізу практики їх застосування;

– встановлення лімітів забору, використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

– розроблення методик та методичних вказівок щодо встановлення технологічних нормативів;

– встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів;

– встановлення порядку обміну документами в електронній формі під час видачі дозволу на спеціальне водокористування;

– встановлення форми дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення;

– визначення порядку розроблення та форми паспорта водного об’єкта;

– розроблення методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти;

– встановлення типової форми договору оренди водних об’єктів;

– визначення порядку ведення державного обліку водокористування;

– організації та здійснення державного моніторингу вод;

– затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок;

– виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів;

– затвердження типового положення про басейнові ради;

– визначення порядку розроблення водогосподарських балансів;

– розроблення методики віднесення масиву поверхневих і підземних вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих і підземних вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод;

– визначення переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод;

– розроблення методики визначення масивів поверхневих та підземних вод;

 • розробляє державні цільові, міждержавні програми використання і охорони вод (поверхневих, морських) та відтворення водних ресурсів, розробляє і організовує запровадження у встановленому порядку організаційно-економічних заходів щодо забезпечення охорони і використання вод та відтворення водних ресурсів;
 • здійснює загальну координацію та організацію державного моніторингу вод, науково-методичне забезпечення державного моніторингу вод, розробляє програму державного моніторингу вод (поверхневих, морських);
 • забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері розвитку водного господарства, а саме організовує розроблення проєктів нормативно-правових актів в межах повноважень, передбачених законом, з питань:

– визначення порядків, правил, умов, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства, проведення аналізу практики їх застосування;

– організації та проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель;

– ведення Державного водного кадастру за розділом «Поверхневі води» у частині обліку поверхневих водних об’єктів та за розділом «Водокористування»;

 • сприяє залученню інвестицій у сферу лісового господарства, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, розвитку водного господарства, управління і контролю за використанням і охороною вод (поверхневих, морських) та відтворенням водних ресурсів, охорони та раціонального використання земель, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами;
 • проводить моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє на основі такого оцінювання пропозиції щодо її продовження, коригування чи припинення;
 • забезпечує підготовку і подання на розгляд Верховної Ради України Ради України щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні;
 • забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • розробляє стратегічні, програмно-планові документи та забезпечує їх реалізацію в межах компетенції Департаменту;
 • координує регіональну співпрацю, діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • здійснює координацію та комплексний аналіз формування та реалізації державної політики, забезпечує поточне та перспективне стратегічне планування Міндовкілля;
 • розробляє середньо- та довгострокові документи, спрямовані на реалізацію державної політики, створення екологічних передумов для сталого розвитку України;
 • координує реалізацію екологічної складової політики сталого розвитку на національному та регіональному рівнях;
 • координує регіональну співпрацю у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах компетенції Департаменту;
 • координує діяльність та здійснює моніторинг виконання державних цільових природоохоронних програм та програмних документів економічного і соціального розвитку в межах компетенції Департаменту;
 • готує пропозиції щодо участі України в регіональних інституціях у сфері охорони навколишнього природного середовища (залежно від рівня представлення України);
 • координує виконання регіональних зобов’язань структурних підрозділів Міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань дво- та багатостороннього співробітництва, співробітництва з міжнародними організаціями, міжнародними конвенціями, угодами, договорами;
 • організовує та здійснює контроль за виконанням зобов’язань Міндовкілля щодо регіональної співпраці;
 • бере участь в опрацюванні пропозицій з питань податкової політики в сфері довкілля, які формуються структурними підрозділами Міндовкілля та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України;
 • бере участь у погодженні проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з податків і зборів у сфері довкілля, який  щорічно до 1 червня у разі необхідності вноситься Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.