Управління екологічного контролю та методології

Основні Функції:

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
 • розробляє та бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, здійснює контроль за виконанням прийнятих актів;
 • здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Управління;
 • бере участь у погодженні проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки, зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи в межах компетенції Управління;
 • готує та бере участь у підготовці, в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
 • забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання , відтворення і охорони природних ресурсів з питань:

– організації та проведення перевірок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;

– розрахунків розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

– технічної експлуатації установок очистки газу;

– визначення порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу;

– визначення правил охорони внутрішніх морських воді територіального моря від забруднення та засмічення;

– взаємодії з Держекоінспекцією України та іншими органами державного контролю;

– взаємодії із забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту, портопунктів та місць базування суден;

– здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, зокрема вимог законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів, про охорону, використання і відтворення водних біоресурсів під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

– здійснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку у разі виявлення органом (підрозділом) Держприкордонслужби транспортних засобів, вантажів та іншого майна з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання та надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон транспортних засобів, вантажів та іншого майна за результатами такої перевірки;        переміщення (перевезення), експорту (реекспорту), імпорту, вилучення, набуття у власність, користування оренди об’єктів тваринного світу, торгівлі ними, зокрема тими, що занесені до Червоної книги України та перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

 • визначає пріоритетні напрями розвитку з питань державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, що належать до компетенції Управління;
 • забезпечує здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;
 • інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної екологічної політики, з питань що належать до компетенції Управління, сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному вихованню населення;
 • вивчає стан справ у визначених сферах в межах компетенції Управління;
 • планує ресурси та заходи, необхідні для реалізації державної екологічної політики з питань, що належать до компетенції Управління;
 • проводить моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної екологічної політики з питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє на основі такого оцінювання пропозиції щодо її продовження, коригування чи припинення;
 • координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Управління;
 • здійснює розгляд звернень і запитів громадян, народних депутатів України, підприємств, установ, організацій з питань, пов’язаних з діяльністю Управління;
 •  забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, укладає міжнародні договори України, забезпечує міжнародне співробітництво, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;
 • бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
 • організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначені сфері;
 • встановлює порядок планування і контролю за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та впровадження їх результатів;
 • бере участь у підготовці інформаційних матеріалів до щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні в межах компетенції Управління;
 • забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що належать до компетенції Управління;
 • розробляє стратегічні, програмно-планові документи та забезпечує їх реалізацію в межах компетенції Управління;
 • забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Управління;
 • здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Управління;
 •  реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища з питань, що належать до компетенції Управління;
 • забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Управління;
 • затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • бере участь у межах компетенції у формуванні національної системи науково-технічної інформації;
 • сприяє залученню інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 • здійснює взаємодію з підрозділами заінтересованих центральних органів виконавчої влади при розробленні нормативно-правових актів у межах компетенції Управління;
 • бере участь у організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до компетенції Управління;
 • організовує ведення діловодства відповідно до встановлених правил;
 • забезпечує затвердження в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-методичних документів та здійснює методичне керівництво і методологічно-консультативне забезпечення з питань екологічного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 • визначає екологічні показники для проведення оцінки стану навколишнього природного середовища та методичні вказівки щодо їх застосування;
 • вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до запровадження додаткових обмежувальних заходів у сфері екологічного контролю в установленому порядку;
 • подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, з питань, що належать до компетенції Управління;
 • організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду з питань, що належать до компетенції Управління, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж;
 • передає в межах компетенції відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення;
 • виступає замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до компетенції Управління;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на нього завдань відповідно до законодавства.