Управління кругової економіки та надрокористування

Основні Функції:

 • забезпечує у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів в межах повноважень, передбачених законом;
 • здійснює подання щодо віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
 • бере участь у погодженні проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки, зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи в межах компетенції Управління;
 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що відносяться до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України в межах компетенції Управління;
 • здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Управління;
 • розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм, та бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм, що стосуються цих сфер діяльності, реалізації державної політики в межах компетенції Управління;
 • координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Управління;
 • бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС з питань, що належать до компетенції Управління;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань що відносяться до компетенції Управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 • готує та надає інформацію для розміщення на офіційному веб-сайті Міндовкілля з питань, що відносяться до компетенції Управління;
 • готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
 • визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до компетенції Управління;
 • бере участь у здійсненні соціального діалогу на галузевому рівні;
 • бере участь у вивченні стану справ у визначених сферах, що належать до компетенції Управління;
 • планує ресурси та заходи, необхідні для реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Управління;
 • проводить моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє на основі такого оцінювання пропозиції щодо її продовження, коригування чи припинення;
 • забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що належать до компетенції Управління;
 • розробляє стратегічні, програмно-планові документи та забезпечує їх реалізацію в межах компетенції Управління;
 • забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Управління;
 • забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Управління;
 • бере участь у формуванні національної системи науково-технічної інформації в межах компетенції Управління;
 • подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до компетенції Управління;
 • організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду з питань, що належать до компетенції Управління, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж;
 • бере участь у підготовці інформаційних матеріалів до щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні в межах компетенції Управління;
 • в межах компетенції Управління забезпечує спільно із відповідними структурними підрозділами супровід законопроектів під час їх розгляду комітетами Верховної Ради України, а також під час інших заходів у Верховній Раді України;
 • виконує інші функції, визначені Міністром, його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень та державним секретарем;
 • надає пропозиції щодо укладання міжнародних договорів, договорів міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм з питань, що належать до компетенції Управління;
 • готує пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку у сферах відповідно до компетенції Управління
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, дотримання і організацію виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, укладає міжнародні договори України, забезпечує здійснення міжнародного співробітництва, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду з питань, що відносяться до компетенції Управління;
 • забезпечує контроль заходів з питань залучення, використання та моніторингу міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм, та співпраці з міжнародними організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах компетенції Управління;
 • здійснює в межах компетенції Управління координацію заходів з реалізації діючих проектів міжнародної фінансової та технічної допомоги;
 • організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначених сферах;
 • надає пропозиції щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією проектів цільових інвестицій, спрямованих на становлення кругової економіки, міжсекторального партнерства,  залучення заінтересованих сторін і проектів міжнародної технічної допомоги;
 • готує інформацію щодо стану підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з розвитку кругової економіки.