Управління міжнародного співробітництва

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України в межах компетенції Управління;
 • розробляє та бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, здійснює контроль за виконанням прийнятих актів;
 • здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Управління;
 • погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом  висновки, зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи в межах компетенції Управління;
 • готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України в межах компетенції Управління;
 • визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до компетенції Управління;
 • вивчає стан справ у визначених сферах в межах компетенції Управління;
 • інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Управління;
 • планує ресурси та заходи, необхідні для реалізації державної екологічної політики з питань, що належать до компетенції Управління;
 • координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Управління;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних  з діяльністю Управління;
 • бере участь у підготовці на розгляд Верховної Ради України щорічну Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в межах компетенції Управління;
 • забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Управління;
 • здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, що належать до компетенції Управління;
 • координує роботу, яка спрямована на інформування громадськості щодо стану двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах компетенції Управління;
 • бере участь у формуванні національної системи науково-технічної інформації;
 • подає пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до компетенції Управління;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, дотримання і організацію виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, разом з відповідними структурними підрозділами Міндовкілля та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, погодження пропозицій щодо укладання міжнародних договорів України або міжнародних домовленостей;
 • сприяє залученню інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища в межах компетенції Управління;
 • координує роботу з виконання міжнародних договорів та домовленостей у сфері охорони навколишнього природного середовища, що здійснюється в Міндовкілля та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
 • бере участь у перемовинах з акредитованими в Україні дипломатичними і консульськими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, установами та їх представництвами, іншими іноземними юридичними особами, робочими місіями з метою узгодження позицій з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах компетенції Управління;
 • здійснює міжнародне співробітництво, вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду, зовнішньої діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища і співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями в межах компетенції Управління;
 • координує та контролює зовнішні зносини структурних підрозділів Міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань, які відносяться до компетенції Управління;
 • здійснює координацію та визначає стратегічні напрямки розвитку міжнародної співпраці в межах компетенції Управління;
 • в ході роботи володіє відомостями про зміст або результат конкретних переговорів з питань зовнішньополітичної діяльності України, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці відповідно до ст. 3.1.3 ЗВДТ;
 • бере участь у розробці та погоджує проекти програмних документів, нормативно-правових актів та розпорядчих документів, спрямованих на впровадження міжнародних зобов’язань та домовленостей, зокрема у діяльності в рамках міжнародної співпраці в межах компетенції Міндовкілля;
 • готує пропозиції щодо участі України в міжнародних інституціях у сфері охорони навколишнього природного середовища (залежно від рівня представлення України);
 • організовує співпрацю з центральними та місцевими органами виконавчої влади з метою забезпечення міжнародної співпраці з питань охорони навколишнього природного середовища в межах компетенції Управління;
 • здійснює заходи та розробляє пропозиції з питань зовнішньої діяльності  у сфері охорони навколишнього природного середовища на основі узагальненої інформації отриманої від структурних підрозділів Міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України спрямовані на виконання міжнародних зобов’язань Міндовкілля;
 • надає методичну допомогу працівникам структурних підрозділів Міндовкілля з питань участі у заходах міжнародного характеру (міжнародних консультаціях та переговорах, міжнародних конференціях, семінарах, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, заходах, пов’язаних з підготовкою до укладення міжнародних договорів України тощо) та з підготовки директивних документів;
 • надає допомогу в організації та підготовки погоджень щодо закордонних відряджень працівників апарату Міндовкілля та керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
 • узгоджує участь працівників структурних підрозділів Міндовкілля у заходах міжнародного характеру (міжнародних консультаціях та переговорах, міжнародних конференціях, семінарах, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях спільних міжурядових комісій, заходах, пов’язаних з підготовкою до укладення міжнародних договорів України тощо);
 • здійснює підготовку у межах компетенції Управління інформаційно-аналітичних матеріалів про стан та перспективи міжнародної співпраці з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
 • організовує та здійснює контроль за виконанням зобов’язань Міндовкілля, щодо співпраці з міжнародними організаціями та міжнародними конвенційними органами;
 • координує роботу структурних підрозділів Міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, з підготовки пропозицій, спрямованих на реалізацію заходів з дво- та багатостороннього співробітництва, співробітництва з міжнародними організаціями, міжнародними конвенціями, угодами, договорами;
 • забезпечує організацію роботи під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у Міндовкіллі в межах компетенції Управління;
 • здійснює організаційні заходи з підготовки, спільно з відповідними структурними підрозділами Міндовкілля та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, відряджень Міністра та його заступників за кордон та підготовку звітів за результатами відряджень з питань, що належать до компетенції Управління;
 • забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Управління;
 • в межах компетенції Управління забезпечує спільно із відповідними структурними підрозділами супровід законопроектів під час їх розгляду комітетами Верховної Ради України, а також під час інших заходів у Верховній Раді України;
 • розглядає листи, заяви, звернення громадян, народних депутатів в межах компетенції Управління, з питань, пов’язаних з діяльністю Міндовкілля, що належать до сфери його управління;
 • виконує інші функції, визначені Міністром, його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень, та державним секретарем.