Управління ресурсного забезпечення

Основні Функції:

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
 • розробляє проєкти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління, здійснює контроль за виконанням прийнятих актів;
 • опрацьовує в установленому порядку матеріали щодо списання та відчуження державного майна (крім об’єктів незавершеного будівництва), готує проєкти відповідних рішень Міндовкілля;
 • здійснює в межах повноважень, передбачених законом, управління державними підприємствами, установами та організаціями, а також корпоративними правами держави;
 • опрацьовує матеріали щодо передачі об’єктів державної власності (крім об’єктів незавершеного будівництва) до сфери управління інших органів уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачі об’єктів комунальної власності у державну власність, а у випадках передбачених законодавством, готує проєкти рішень про передачу державного майна у комунальну власність, до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади, від одного до інших підприємств, управління якими здійснює Міндовкілля;
 • виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та готує пропозиції щодо умов його подальшого використання;
 • розглядає запити підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля щодо здійснення державної реєстрації речових прав за державою на нерухоме майно, що перебуває в управлінні Міндовкілля;
 • бере участь у проведенні конкурсів із визначення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, та господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснює Міндовкілля;
 • надає орендодавцям об’єктів державної власності згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна, та організовує контроль за використанням орендованого майна;
 • веде облік об’єктів державної власності, що належать до сфери управління Міндовкілля, для внесення до Єдиного реєстру об’єктів державної власності і здійснює контроль за повнотою даних Реєстру та їх відповідністю встановленим вимогам;
 • формує та надає відповідні відомості про об’єкти державної власності розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності;
 • здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням об’єктів державної власності, що віднесені до сфери управління Міндовкілля;
 • формує пропозиції до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;
 • надає Фонду державного майна України пропозиції щодо приватизації об’єктів державної власності (майна, цілісних майнових комплексів державних підприємств, пакетів акцій, що належать державі);
 • організовує процес погодження та затвердження річних фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління Міндовкілля, та господарських товариств, щодо яких Міндовкілля здійснює функції з управління корпоративними правами держави, а також в установленому порядку здійснює контроль за виконанням зазначених планів;
 • виконує інші функції з управління об’єктами державної власності у межах компетенції відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності»;
 • здійснює розгляд замовлень на товари, роботи та послуги від структурних підрозділів апарату Міндовкілля для формування бюджету наступного року та зведених замовлень;
 • здійснює підготовку пропозицій у розрахунок видатків на утримання апарату за бюджетною програмою КПКВК 2701010 «Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів»;
 • здійснює підготовку, погодження та супровід договорів;
 • опрацьовує проєкти договорів з відповідними підприємствами, установами та організаціями щодо матеріально – технічного забезпечення апарату Міндовкілля;
 • готує технічні завдання для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату Міндовкілля;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо формування бюджету наступного року на товари, роботи та послуги, що необхідні для функціонування апарату Міндовкілля;
 • бере участь у проведенні щорічної інвентаризації матеріальних цінностей апарату Міндовкілля;
 • здійснює організацію ресурсного забезпечення структурних підрозділів апарату Міндовкілля;
 • здійснює контроль за підтриманням адміністративної будівлі Міндовкілля, відповідних інженерних систем та прилеглих територій в належному санітарно-технічному стані;
 • погоджує проєкти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки, зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міндовкілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 • бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
 • передає відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення;
 • здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;