Україна вимагає виключити росію з міжнародних природозахисних органів та угод

04/03/2022 : 21:06

Україна закликає договірні сторони конвенцій із захисту довкілля зупинити дію 14 міжнародних природоохоронних договорів відносно окупанта, що включає припинення членство держави-агресора у керівних та дорадчих органах міжнародних природоохоронних організацій:

 • Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі
 • Конвенції ЕЄК ООН щодо охорони та використання транскордонних водотоків і міжнародних озер
 • Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення
 • Конвенції про біологічне різноманіття
 • Віденської конвенції про охорону озонового шару
 • Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням
 • Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів і їх видаленням
 • Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами
 • Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів
 • Конвенції про захист Чорного моря від забруднення
 • Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище
 • Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
 • Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та призупинення членства у Міжнародній координаційній раді Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

У рамках відповідних конвенцій держава-агресор на міжнародному рівні зобов’язувалася захищати та берегти довкілля на принципах повної рівності прав і обов’язків країн-учасниць, поважати національний суверенітет і незалежність договірних сторін, не втручатись у їхні внутрішні справи, дотримуватись відповідних норм міжнародного права.

Агресор грубо порушує загальнолюдські принципи і норми міжнародного екологічного права, демонструє неповагу до всіх країн-учасниць:

 • вторгнення російських військ у зону відчуження призвело до втрати контролю над об’єктом “Укриття” ЧАЕС, сховищами відпрацьованого ядерного палива та полігонами захоронення радіоактивних відходів і поставило під загрозу міжнародну екологічну безпеку в цілому;
 • обстріли реакторного блоку та захоплення російськими бойовиками Запорізької АЕС створили загрозу ядерній та радіаційній безпеці всього світу;
 • внаслідок вторгнення наша природна спадщина зазнає непоправної шкоди.
 • на сьогодні вже більше половини Рамсарських угідь в Україні використовуються російськими агресорами під час ведення бойових дій проти Українського народу. Це насамперед угіддя на узбережжях Азовського і Чорного морів та в пониззі Дунаю і Дніпра.

Здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну, окупант у цілому порушив міжнародне право, права людини, ядерну безпеку та глобальний мир. Це докорінно змінює становище кожного учасника цих конвенцій та зобов’язання, які випливають з таких договорів.


Ukraine demands that Russia be suspended from multilateral environmental agreements and their governing bodies

Ukraine calls on the contracting parties to major environmental treaties to suspend operation of such treaties in regard to the aggressor country and to terminate Russia’s membership in the governing and advisory bodies. Relevant appeals were sent to 13 UN conventions:

 • Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants,
 • UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes,
 • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,
 • Convention on Biological Diversity,
 • Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,
 • UN Convention to Combat Desertification,
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal,
 • Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management,
 • Conventions on wetlands of international importance, mainly as waterfowl habitats,
 • Convention for the Protection of the Black Sea against Pollution,
 • Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques,
 • UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,
 • UN Framework Convention on Climate Change.

Ukraine also appealed to the UNESCO Man and the Biosphere Program to exclude Russia from its International Coordinating Council.

Under the mentioned conventions, the aggressor state committed itself at the international level to protect and preserve the environment on the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.

Russia is grossly violating universal principles and norms of international environmental law, showing disrespect for all contracting States:

– Russian invasion of the Chornobyl Exclusion Zone has led to a loss of factual control over the Chornobyl NPP Shelter, including spent nuclear fuel storage facilities and radioactive waste disposal sites, and has jeopardized international environmental security as a whole;

– the shelling of the reactor unit and the capture of the Zaporizhzhya NPP by Russian militants created a threat to nuclear and radiation safety of the whole world;

– as a result of the invasion, our natural heritage suffers irreparable damage;

– more than half of the Ramsar sites in Ukraine are used by Russian armed forces  during hostilities against the Ukrainian people. These are  primarily areas on the coasts of the Azov and Black Seas and in the lower reaches of the Danube and Dnieper rivers.

By carrying out a full-scale invasion of Ukraine, the aggressor state is violating international law, human rights, nuclear and radiation safety and global peace in general.