Виступ Міністра Руслана Стрільця на полях Конференції ОБСЄ з питань зміни клімату у Відні

Ваше Високоповажносте!

Шановні колеги!

Дякую Вам за увагу до України!

Довкілля не має кордонів. Це те, про що повинен пам’ятати весь світ. Для цього об’єднуються країни, уряди та неурядові організації.

Мир – це те, без чого неможливий розвиток цивілізації. І заради миру об’єднуються в міжнародні організації, альянси, долучаються до конвенцій.

Запобігти зміні клімату! Заради цього об’єднався весь світ! 

Заради сталого розвитку, заради довкілля, заради того, щоб люди могли жити довше, краще, без підвищення температури, без надзвичайних ситуацій, без стихійних лих та природних аномалій.

Єдине об’єднання, на яке здатна Росія – захопити спалені землі до складу своєї імперії. Країна-терорист руйнує  те, що не може побудувати сама. І це не відповідає принципам демократичного світу. 

Мільйони людей постраждали від підриву росіянами дамби на Каховській ГЕС. Україна щодня в епіцентрі ядерного терору. Росія розмістила техніку й особовий склад на Запорізькій АЕС. Це загроза ядерній безпеці всього континенту. Прикро, що у світі досі є ті, хто вірить російській пропаганді. Хто ставить в один ряд Україну та росію – жертву та агресора. 

Україна не тільки зупиняє російське вторгнення. Ми працюємо, щоб притягнути терористів до відповідальності. Ми вже зафіксували понад 2,5 тисяч злочинів проти  довкілля. Їх загальна вартість – понад 51,3 млрд євро. Маємо понад 120 млн тонн прямих та непрямих викидів вуглецю внаслідок бойових дій. 

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну світ віддалився на 120 мільйонів тонн СО2 від цілі Паризької угоди. Якщо перевести ці викиди у грошовий еквівалент, з урахуванням вартості однієї тони на ринку системи торгівлі викидами парникових газів Європейського союзу  ми отримаємо значну суму в розмірі 10,2 млрд. євро. Це – половина капітальних інвестицій для повної перебудови всієї системи управління і перерозподілу водних ресурсів України протягом наступних 10 років. України! З її найбільшою у Європі площею і найскладнішими кліматичними умовами.

Ця сума є лише маленькою частиною загальних світових кліматичних втрат, за які повинна відповісти країна агресор.

Всі знають принцип забруднювач платить! Давайте запровадимо – агресор платить. Я розумію, що війна в Україні це не останній конфлікт, однак якщо «агресор платить»  є шанс, що всі зрозуміють: воювати –  дорого.

Війна – це щоденні втрати. Наші екосистеми змінюються і руйнуються. Ендемічні види зникають. Через підрив росіянами Каховської ГЕС житниця Європи може перетворитися на пустелю. 

Але Україна ні на день не відмовилася від власних амбітних цілей. Ми не відмовилися від міжнародних зобов’язань. 

 • Ми імплементовуємо європейські директиви
 • Ще у 2021 році ми запустили систему моніторингу викидів та верифікації парникових газів.
 • Прагнемо скоротити наш Національно визначений внесок на 65% до 2030.  Ми переглянемо свою ціль у 2025 році для того, щоб перейти на ще амбітніший рівень. 
 • Готуємо до реалізації систему торгівлі викидами, над якою почали працювати в 2021 році. Україна має потенціал для цього. Ми готові до співпраці з партнерами в рамках статті 6 Паризької угоди. Співпрацюючи з Україною таким чином, ви зробите внесок у відбудову та сталий розвиток України. 
 • Втілюємо в життя програму Президента з висадки 1 млрд дерев. Через пожежі потенціал поглинання лісами України скоротився на 175 тис. тонн СО2екв щорічно. Війною пройдено близько 3 млн гектар лісів. Та ми виходимо в 3 рази більше. Це наше протистояння агресору та внесок у світову боротьбу з кліматичними змінами.

Україна відчуває безпрецедентну підтримку. Ми єдині у баченні нашої боротьби з російським терором.

 • Україна – кандидат до ЄС. Рік тому Євросоюз показав єдність щодо українського кандидатства. 
 • Світ підтримує Формулу миру Володимира Зеленського. Пункт 8 цього плану – припинення екоциду та репарації Україні за зіпсоване довкілля. Формула миру не має альтернатив, це – основа українського шляху до миру. Це слова президентки Єврокомісії Урсули Фон дер Ляйєн.
 • Створена Міжнародна робоча група при Офісі Президента України, яка оцінюватиме наслідки руйнування довкілля бойовими діями. 
 • На Саміті Ради Європи у Рейк’явіку Запроваджено Міжнародний реєстр збитків унаслідок війни
 • Очікуємо на відкриття в Україні офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Наша перемога відбудеться завдяки об’єднанню. І ми маємо разом виставити рахунок окупантам. Шкода від війни – не тільки тут і зараз. Цивілізовані країни десятки років вкладали колосальні ресурси для переходу до кліматичної нейтральності. Росія нівелює ці здобутки. Кожен день війни перекреслює намагання минулих десятиліть. 

Додаткових викидів потребуватиме повоєнне відновлення. Росія повинна заплатити за викиди, які будуть під час відбудови. Ті, які будуть завтра. Яких не було б, якби не ця війна. 

Росія мусить заплатити не тільки Україні за знищені екосистеми. Але росія має заплатити всьому світу за знівельовані зусилля минулих десятиріч. 

Ми вже нарахували екологічних репарації, яких вистачить на майбутні покоління.  Коли майбутні покоління будуть платити за помилки диктатора, це дасть можливість відтермінувати майбутні війни у будь-якому куточку світу. 


Your Excellencies!

Dear colleagues! 

Thank you for your attention to Ukraine!

The environment has no borders. 

The whole world should remember this. 

Countries, governments, and NGOs unite for this purpose.

Peace makes the humankind development possible. It is for the sake of peace that international organizations, alliances, and conventions are being established.

To prevent climate change. The whole world has united for this cause!

For the sake of sustainable development. 

Of the environment. For the sake of people to live longer and better lives without rising temperatures. Without emergencies. Without natural disasters and anomalies.

The only form of unity Russia is capable of …is to annex scorched land areas to its empire. 

The terrorist country destroys what it cannot build. And this does not align with the principles of the democratic world.

Millions of people have suffered from the blowing up of the Kakhovka dam by Russians. Every day Ukraine suffers from Russian nuclear terror. Russia has deployed military equipment and personnel at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. This poses a threat to the nuclear security of the entire continent. 

Sadly, there are still people in the world who believe in Russian propaganda. Those who equate Russia and Ukraine, the aggressor and its victim.

Ukraine is not only stopping Russian aggression. We are working to hold the terrorists accountable. We have already documented over 2,500 environmental crimes. The assessed damage is estimated at over 51.3 billion euros. The war has generated 120 million tons of additional greenhouse gases emissions directly and indirectly.

As a result of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, the world is now 120 million tons of CO2 further away from meeting the goals of the Paris Agreement.

 If we convert these emissions into monetary value (taking into account the cost of one ton in the EU Emissions Trading System market), it will result in a significant amount of 10.2 billion euros. 

This is half of the capital investment needed for the complete reconstruction of Ukraine’s water resource management and redistribution system over the next 10 years. The whole Ukraine! With its largest area in Europe and challenging climatic conditions.

This amount is only a small fraction of the overall global climate losses for which the aggressor country must be held responsible.

Everyone knows the “Polluter pays” principle. Let’s introduce the “Aggressor pays” principle. I understand that the war in Ukraine is not the last in history. But if the aggressor has to pay, there is a chance that everyone will understand that the war is expensive.

War means daily losses. Our ecosystems are changing and being destroyed. Endemic species are dying. Due to the blowing up of the Kakhovka dam by Russians, the bread-basket of Europe may turn into a desert.

But Ukraine has not abandoned its ambitious goals. We have not renounced our international commitments.

 • We are implementing EU directives into our legislation.
 • In 2021, we launched a monitoring and verification system for greenhouse gas emissions.
 • We aim to reduce our Nationally Determined Contribution by 65% by 2030. We will review our target in 2025 to set an even MORE ambitious goal.
 • We are preparing to implement an emissions trading system. We started to work on it in 2021. Ukraine HAS the potential. We are READY to cooperate with partners under Article 6 of the Paris Agreement. By collaborating with Ukraine, you will contribute to our recovery and sustainable development.
 • We are implementing the President’s program to plant 1 billion new trees. Due to fires, Ukraine’s forest carbon absorption potential has decreased by 175,000 tons of CO2 annually. Approximately 3 million hectares of forests have been affected by the war. But we will plant three times more. This is our response to the aggressor and our contribution to the global fight against climate change.

Ukraine enjoys extraordinary support. We are united in our fight against Russian terrorism.

 • Ukraine is a candidate for the EU. One year ago, the European Union showed unity and approved Ukraine’s candidacy.
 • The world SUPPORTS Volodymyr Zelenskyy’s Peace Formula. Its Point 8 is to stop ecocide and pay reparations to Ukraine for the destroyed environment. This Peace Formula has no alternative. It is the foundation of Ukraine’s path to peace. These are the words of European Commission President Ursula von der Leyen.
 • An International Working Group has been established at the Office of the President of Ukraine to assess the environmental damage caused by war.
 • The International Register of Damage Caused by Russian Aggression was established at the Council of Europe Summit in Reykjavik.
 • We look forward to the opening of the Office of the International Criminal Court Prosecutor in Ukraine.

Ukraine’s victory will be achieved thanks to such unity. And together, we must hold the invaders accountable. The damage from war is not limited to “here and now”. Civilized countries have invested immense resources over decades into the climate neutrality transition. Russia is undermining these efforts. Each day of the war nullifies the achievements of past decades.

Post-war recovery will lead to additional emissions. Russia must pay for the emissions needed for Ukraine’s reconstruction. The future emissions. The emissions that would not have existed if not for this war.

Russia must pay for the destroyed ecosystems not only to Ukraine. Russia must compensate the whole world for undermining your efforts over the past decades.

We have already calculated environmental reparations in an amount future generations of Russians will need to pay. And when they pay for the mistakes of their dictator, it will give a valuable lesson and prevent future wars in any corner of the world.