Звiт про базове вiдстеження результативностi постанови Кабiнету Miнicтpiв України вiд 2З.12.2021 № 1372 “Про внесення змiн до Лiцензiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами”

14/02/2023 : 16:05